Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs na wolne stanowisko pracownicze: pracownik gospodarczy

Czcionka:

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracownicze:
pracownik gospodarczy

3/4 etatu

Miejsce pracy : Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

Wymagania niezbędne:
-posiadanie polskiego obywatelstwa,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
  praw publicznych,

-wykształcenie zawodowe,

-dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

-prawo jazdy kategorii B,

-dobry stan zdrowia  (praca na wysokości przy montażu sceny),
-posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Dodatkowe wymagania:

-mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Utrzymanie czystości:
 - na Kompleksie boisk „Orlik 2012” w Pakosławiu, boisku sportowym przy Szkole
   Podstawowej w Chojnie, korcie tenisowym, zalewie oraz pozostałych obiektach
   administrowanych przez OKIR,
- usuwanie śmieci,
- konserwacje,  naprawy.
2. Montaż i demontaż sceny  i obsługa imprez.
3.Obsługa agregatu podczas imprez.
4.Zastępstwo podczas nieobecności animatora na Orliku.
5.Przygotowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem.
6.Przygotowanie, konserwacja oraz obsługa lodowiska.
7.Eksploatacja zbiornika:
- obsługa budowli wlotowej i wylotowej,
- obsługa urządzeń towarzyszących – 3 szt. śluz wałowych na rzece Orli  w rejonie zbiornika,
- wykaszanie porostów w obrębie budowli,
- drobne naprawy skarp,
- obserwacja stanów wód na zbiorniku i w rzece Orli w rejonie zbiornika,
- codzienne odczyty stanów wód na łatach wodowskazowych  w przypadku zagrożenia
  powodziowego, w pozostałych przypadkach od poniedziałku do piątku,
- tygodniowe odczyty poziomu wód gruntowych na istniejącej sieci piezometrycznej,
- zgłaszanie wszelkich awarii, problemów w obsłudze, wszelkich istotnych zdarzeń na
  zbiorniku do WZMiUW RO Leszno,
- wykaszanie porostów, a także utrzymanie w czystości zbiornika.

Wymagane dokumenty :

- CV, list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
- oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji.

Wymagane dokumenty prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem :
„Konkurs  na stanowisko pracownik gospodarczy - nie otwierać”,  osobiście w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji lub listownie na adres : Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.
Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.
Zastrzega się prawo niewyłonienia kandydata lub odwołania konkursu.

 

Kwestionariusz osobowy oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.pakoslaw.naszaplacowka.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Kandydaci, których oferty zostaną złożone w wyznaczonym terminie i spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
a o jej terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. : 65 547 84 78  lub  605 441 997