Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kompleks Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Pakosław

Regulamin korzystania z kompleksu boisk ogólnodostępnych  

„Moje boisko ORLIK 2012” w Pakosławiu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek sanitarno – szatniowy.
 3. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą jest Urząd Gminy w Pakosławiu .
 4. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest opiekun obiektu zwany dalej opiekunem.
 5. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
 6. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 7. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

- obiekt jest ogólnodostępny,

- obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez opiekuna,

- dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

- dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,

- zajęcia na obiekcie organizuje opiekun lub trener (instruktor),

- wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.

- osoby nie zorganizowane, korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie,

- zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się  tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,

- prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt opiekunowi obiektu.

 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

- jeżeli z wnioskiem do opiekuna wystąpi określona imiennie grupa osób,

- na czas nie dłuższy niż 1,5 godziny.

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

- przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

- stosowanie się do poleceń opiekuna,

- korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

- pozostawianie roweru w miejscach wyznaczonych,

- niezwłoczne informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń oraz kontuzjach, a także innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- przebywania w stanie nietrzeźwym,

- spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających  

  substancji,

- palenia papierosów,

- wprowadzania zwierząt,

- zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

- poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni boisk i innych urządzeń,

- wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp., wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

- zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

 

III.SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Opiekun odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

- złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

- pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika.

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 3. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. W przypadku osób niepełnoletnich  za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie lub rodzice.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy zgłaszać opiekunowi.
 2. Boiska czynne są przez cały tydzień.
 3. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500
 4. Ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:

od poniedziałku do piątku w godz. 1600 – 21 00

soboty     1300  – 1700

niedziele 1300 –  1700