Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony

internetowej www.pakoslaw.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • e-mail: a.jeziorska@gbp.pakoslaw.com
 • telefon: 65 5478 478
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli

w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej

formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty

zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć

skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
 • adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław
 • e-mail: h.kusz@gbp.pakoslaw.com
 • Telefon: 65 5478 478

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu znajduje się w budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu. Prowadzi do niej jedno wejście główne od strony ulicy Kolejowej 4.

Do Biblioteki wejściem głównym można dostać się jedynie schodami. Osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości dotarcia do Biblioteki, gdyż budynek nie został

wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka posiada 

jedną kondygnację.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni,

platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Biblioteka nie posiada pętli indukcyjnych, pochylni oraz informacji głosowych.

Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu dostarczają książki poprzez zejście do osób, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą dotrzeć do biblioteki.

Osoba z niepełnosprawnością ma możliwość wcześniejszego zamówienia książki poprzez kontakt telefoniczny czy e-meilowy.

Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu nie ma miejsca parkingowego

przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online
.

 

Na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Udogodnienia

Ułatwienia na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) – dotyczy katalogu księgozbioru

             Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki.

Filia Biblioteczna w Chojnie

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Filia Biblioteczna w Chojnie mieści się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie. Wejście główne do budynku posiada podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość poruszania się tylko w korytarzu.
Drzwi z korytarza prowadzące do biblioteki mają szerokość 80 centymetrów, co uniemożliwia osobie poruszającej się na wózku dostęp do pomieszczenia biblioteki.
Osoba z niepełnosprawnością może liczyć na pomoc bibliotekarza w wyborze i dostarczeniu książek. Biblioteka posiada też drugie wejście z boku budynku, prowadzące przez toaletę i pomieszczenie socjalne. Prowadzą do niego 2 schody, brak podjazdu.
Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Biblioteka posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Biblioteka nie posiada pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Przed budynkiem Filii Bibliotecznej w Chojnie nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren Filii Bibliotecznej w Chojnie można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Filii Bibliotecznej w Chojnie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.