Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami)

- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jed. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest wieś Pakosław, a terenem działania Gmina Pakosław.

§ 3.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów  bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz potrzeb czytelników,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych,
 5. sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy.

§ 5.

Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.

§ 6.

Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.

§ 7.

Biblioteka jest finansowana ze środków publicznych w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych jednostek kultury. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przez Radę Gminy.

§ 8.

 1. Majątek Biblioteki jest własnością gminy i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Biblioteki.
 2. Ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych oraz ich opracowanie prowadzi się zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
 3. Wszyscy pracownicy Biblioteki są zobowiązani zgodnie z przepisami kodeksu pracy do dbałości o powierzone mienie.
 4. Komisję do przeprowadzenia scontrum powołuj Dyrektor GBP. On tez zatwierdza:

- protokoły scontrum

- protokoły zdawczo-odbiorcze

- protokoły ubytków materiałów bibliotecznych.

§ 9.

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor powołany na to stanowisko przez Wójta Gminy w Pakosławiu, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Podczas nieobecności  Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
 3. Zakres czynności dla pracowników Gminnej Biblioteki  Publicznej oraz Filii opracowuje i zatwierdza Dyrektor.
 4. Zakresy czynności sporządza się i wręcza równocześnie z angażem na dane stanowisko. Jeden egzemplarz zakresu czynności, podpisany przez pracownika przechowywany jest w jego aktach osobowych.
 5. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki I Filii wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych  i wewnętrzne prace zlecone przez Dyrektora.

 

§ 10.

 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Biblioteki i adres oraz pieczątki okrągłej zawierającej tylko adres Biblioteki.
 2. Filia posiada własne pieczątki zawierające takie same dane.

 

§ 11.

 1. W Bibliotece i w Filii Bibliotecznej prowadzi się dziennik statystyczny, do którego wpisuje się dane o bieżącej działalności zgodnie z wytycznymi i na żądanie władz zwierzchnich.
 2. Biblioteka i Filia sporządzają roczne sprawozdanie statystyczne oraz sprawozdanie opisowe ze swojej działalności  zgodnie z wytycznymi i na żądanie władz zwierzchnich.
 3. Podstawą do opracowania sprawozdań są dokumenty biblioteczne, których prowadzenie określają przepisy obowiązujące w bibliotekach publicznych.

 

§ 12.

 1. Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie 2 etatów.
 2. W Bibliotece i Filii Bibliotecznej zatrudnionych jest 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w przepisach wydanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
 5. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na zasadzie przepisów wydanych przez Ministra Kultury.
 6. Pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działań Biblioteki w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo w przypadku nieobecności lub tymczasowego nie obsadzenia  stanowiska.
 7. Pracownicy mają prawo zrzeszać się w związkach zawodowych i organizacjach zawodowych zgodnie z obowiązującymi  w tej sprawie przepisami.

 

§ 13.

 1. Korzystanie z Biblioteki i Filii Bibliotecznej jest bezpłatne.
 2. Zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów określają regulaminy dla czytelników ustalone zgodnie z instrukcją Ministerstwa Kultury i Sztuki.
 3. Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki oraz aktyw biblioteczny.

 

§ 14.

 1. W skład Biblioteki wchodzą:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu

- Filia Biblioteczna w Chojnie

 1. Decyzję w sprawie utworzenia, likwidacji filii bibliotecznej podejmuje Rada Gminy.

 

§ 15.

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki.

 1. Dyrektor:

- kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej właściwe funkcjonowanie,

- opracowuje sprawozdania opisowe i statystyczne oraz plan finansowy,

- kieruje wszelkimi wydatkami Biblioteki,

- ustala wynagrodzenia dla pracowników,

- odpowiada za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dóbr gromadzonych zbiorów bibliotecznych,

- odpowiada za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem,

- prowadzi księgi inwentarzowe, rejestr ubytków oraz wymaganą dokumentację tego działu,

- opracowuje gromadzone zbiory zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,

- odpowiada za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów,

- przygotowuje i prowadzi różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,

- udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu i do domu,

- bezpośrednio koordynuje i nadzoruje prace filii bibliotecznej.

 1. Pracownik Biblioteki pomaga Dyrektorowi  we wszystkich czynnościach.
 2. Pracownik filii bibliotecznej odpowiedzialny jest za:

- powierzony mu majątek,

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu,

- udzielanie czytelnikom pomocy informacyjno-bibliograficznej,

- popularyzację biblioteki i czytelnictwa na terenie swojego działania,

- prowadzenie pracy z dziećmi,

- prowadzenie wymaganej ewidencji udostępnianych zbiorów.

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Bibliotecznej w Pakosławiu.