Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

MISJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PAKOSŁAWIU

Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy wiedzę i informacje rozpoznając określone potrzeby naszych czytelników. Upowszechniając kulturę i czytelnictwo kreujemy i dążymy do zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, a przede wszystkim czytelniczych, dbając o współudział lokalnej społeczności, przyczyniając się do jej integracji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania. W planie rozwoju biblioteki chciałybyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług. Pragniemy być otwartym miejscem wymiany poglądów. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, co ma sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz podejmowaniu dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej.