Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Załącznik

Do uchwały Nr XI/63/2003 /2003

Rady Gminy Pakosław

z dnia 12 grudnia 2003 r.

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PAKOSŁAWIU

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. Zm. ).

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. Zm. ).

 3) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz.U  z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm. ).

4) Niniejszego statutu.

 

§ 2.

Biblioteka jest samodzielną samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3.

1. Siedzibą biblioteki jest wieś Pakosław.

2. Terenem działania biblioteki jest Gmina Pakosław.

 

§ 4.

1.Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury    prowadzonego przez organizatora.

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pakosław.

3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 5.

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP i REGON oraz okrągłej z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

II. Cele i zadania biblioteki

§ 6.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,  edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kultury, naukowy, gospodarczy obszaru działania biblioteki,
 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej,
 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy, w tym osobom chorym i niepełnosprawnym,
 4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

 

§ 8.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

§ 9.

Przy programowaniu i planowaniu działalności biblioteki wykorzystuje się  wnioski i opinie pochodzące od:

- Komisji Kultury Rady Gminy

- organizacji społecznych.

 

III. Organy biblioteki i jej organizacja

§ 10.

 1. Biblioteka uwzględniając szczególnie potrzeby mieszkańców, prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i filię biblioteczną.
 2. Filia Biblioteczna mieści się we wsi Chojno 32, 63-921 Chojno.
 3. Zakres działania Filii Bibliotecznej należą zadania określone w § 7.
 4. Filia Biblioteczna w Chojnie posługuję się pieczątką: Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu Filia Biblioteczna w Chojnie oraz okrągłą w brzmieniu: Filia Biblioteczna w Chojnie.

 

§ 11.

 1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor,  który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§ 12.

 1. Pracowników Biblioteki zwalnia i zatrudnia Dyrektor biblioteki.
 2. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w przepisach szczegółowych.

§13.

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki z podaniem dni i godzin otwarcia Biblioteki oraz jej Filii ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora.
 2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia
   między biblioteczne
  2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki, w tym wysokość opłat o których mowa w ust.3, określają:

- „Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie”

- „Regulamin kącika czytelniczego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii Bibliotecznej w Chojnie”

nadane przez Dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 14

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy-organizatora.
 3. Plan działania zawiera w miarę potrzeb:
 1. plan  usług,
 2. plan przychodów,
 3. plan kosztów,
 4. plan remontów i konserwacji środków trwałych,
 5. plan inwestycji.§ 15.

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:
  1. dotacje organizatora,
  2. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyłączeniem dóbr kultury w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999r. Nr 98, poz. 1150 ze zmianami),
  3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  5. środki z innych źródeł.

§ 16.

Zasady prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Zmiany w niniejszych statucie mogą być dokonane w trybie określonych dla jego nadania.
 2. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki dokonuje organizator.