Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pakoslaw.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • e-mail: b.pazola@okir.pakoslaw.com
 • telefon: 65 5478 478
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
 • adres: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław
 • e-mail: h.kusz@okir.pakoslaw.com
 • Telefon: 65 5478 478

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu znajduje się w budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu. Prowadzi do niej jedno wejście główne od strony ulicy Kolejowej 4. Do Ośrodka wejściem głównym można dostać się jedynie schodami. Osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości dotarcia do Ośrodka gdyż budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni,

platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Ośrodek nie posiada pętli indukcyjnych, pochylni oraz informacji głosowych.
Pracownicy Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Pakosławiu docierają  do osób, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą dotrzeć do instytucji,  poprzez zejście do nich przed budynek.
Osoba z niepełnosprawnością ma również możliwość kontaktu z pracownikami Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Pakosławiu poprzez kontakt telefoniczny czy e-meilowy.
Przed budynkiem Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online
.

Na terenie Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Pakosławiu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.