Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.VIII.67.2011

Rady Gminy Pakosław

Z dnia 17 czerwca 2011r.

 

STATUT OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W PAKOSŁAWIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz.U.z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.).
 2. Niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 4.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Pakosław.

3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pakosław.

§ 3.

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Pakosław i posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II

Cele i działania Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

§ 4.

Podstawowym celem działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności polegającej na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, promocji kultury  w kraju i za granicą a także upowszechnianie kultury fizycznej w ramach działalności innej niż kultura.
 

§ 5.

Zakres działania Ośrodka:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę,
 2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, ognisk, zespołów i innych,
 3. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 5. Koordynowanie na terenie gminy, organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych i lokalnych,
 6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania  potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 7. Wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 8. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, szczególnie przez organizowanie zajęć w zespołach i pracowniach artystycznych, udział w warsztatach,
 9. Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych twórców,
 10. Prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i fonograficznej
 11. Konfrontowanie dorobku artystycznego różnych grup twórczych,
 12. Organizowanie i prowadzenie działalności usługowo-rozrywkowej,
 13. Współpraca i wymiana kulturalna z instytucjami kultury i środowiskami artystycznymi w powiecie rawickim, w kraju i za granicą.

 

§ 6.

 1. Ośrodek może podejmować inne działania w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego.
 2. W  ranach działalności innej niż kulturalna do zadań Ośrodka należy popularyzacja kultury fizycznej m.in. poprzez:
 1. Tworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz rekreacji
 2. Współdziałanie z lokalnymi organizacjami sportowymi w celu upowszechnienia kultury fizycznej

3.  Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą.

4. Ośrodek może prowadzić działalność inwestycyjną.

5. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze

§ 7.

1.Ośrodek zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pakosław,   zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem i jest za niego odpowiedzialny.

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Organizatora.

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowych pracowników Ośrodka.

5. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Pakosław.

Rozdział IV

Mienie i Gospodarka finansowa.

§ 8.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,

2) sprzedaży własnych wydawnictw,

3) wypożyczenia sprzętu akustycznego, nagłaśniającego oraz sceny,

4) wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego,

5) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,

6) koncertów zespołów na zlecenie innych podmiotów,

7) sprzedaży biletów na imprezy własne i obce,

8) promocji podmiotów gospodarczych na imprezach Ośrodka,

9) usług reklamowych,

10) świadczenia usług gastronomicznych jako towarzyszących imprezom kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,

11) innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 9.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 10.

Ośrodek administruje obiektami przekazanymi Ośrodkowi w dzierżawę, najem, zarząd lub użyczenie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Statut nadaje Rada Gminy Pakosław.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: