Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO : GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

 

OŚRODEK  KULTURY  I REKREACJI  W  PAKOSŁAWIU

               ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I.Nazwa i adres jednostki:

   Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
   ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.

 II.Określenie stanowiska:

Stanowisko: główny księgowy/ praca na zastępstwo

Wymiar  czasu pracy: ¼ etatu.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego (zastępstwo) powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie;
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;
4)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
 do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5)spełnia jeden z poniższych warunków:
-ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
-ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości;
-jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
-posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
6)zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

 

 

Wymagania dodatkowe

 - znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
   planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu
   ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;

 - doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze
   finansów publicznych;

 - znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości
   elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK;

 - umiejętność interpretowania przepisów;

 - komunikatywność, wysoka kultura osobista;

 - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.   
 

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-opracowanie budżetu Ośrodka oraz podziału wypracowanych środków,

-nadzorowanie przebiegu prac, rozliczeń inwentaryzacji, wyceny składników majątkowych
 i ustalanie stanu majątku,

-zarządzanie powierzonym majątkiem w zakresie dzierżaw i najmu,

-organizowanie oznaczania sprzętu,

-przygotowywanie decyzji, zarządzeń, instrukcji wewnętrznych w zakresie prawidłowego  
 funkcjonowania finansów i majątku Ośrodka,

-nadzór finansowy nad zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników,

-kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej, egzekwowanie kalkulacji imprez
 i ich rozliczanie,

-organizowanie i doskonalenie rachunkowości z uwzględnieniem systemów informatycznych,

-organizowanie i kontrolowanie zakupów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka,

-opracowanie materiałów, informacji i sprawozdawczości w zakresie działalności finansowo-
 sprzętowej,

-przeprowadzanie formalnej i rachunkowej kontroli dokumentów stanowiących przedmiot
 księgowania,

-przeprowadzanie operacji księgowych,

-sporządzanie wewnętrznej informacji ekonomicznej oraz obowiązującej sprawozdawczości
 finansowej,

-dokonywanie rozliczeń finansowych,
-sporządzanie listy płac z uwzględnieniem różnych potrąceń,

-naliczanie obowiązujących podatków i rozliczanie z Urzędem Skarbowym,

-sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,

-naliczanie składek ZUS, prowadzenie rozliczeń ZUS,

-prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,

-dochodzenie roszczeń wraz z windykacją należności oraz uzgadnianie sald rozrachunków
 z kontrahentami,
-rozliczanie kosztów,
-opracowywanie planów finansowych,
-prowadzenie ewidencji analitycznej majątku oraz rozliczanie osób materialnie  
 odpowiedzialnych,
-przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości  
 finansowej, przekazywanie dokumentów do archiwum,

-prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości oraz informacji w zakresie kosztów
 dla potrzeb dyrektora Ośrodka,
-ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
-prowadzenie akt osobowych,
-prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
-prowadzenie archiwum zakładowego w oparciu o „instrukcję w sprawie organizacji
 archiwum zakładowego”;
-wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
 wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego 
  księgowego.

 

V.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 - Stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu;

 - Praca w wymiarze 2 godzin dziennie (możliwość elastycznego czasu pracy).

VI.Wymagane dokumenty:

 1) list motywacyjny;

 2)życiorys (CV);

 3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

5)kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6)własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
    publicznych;
e) zapoznaniu się z klauzulą ,,informacyjną dla kandydatów do pracy w Ośrodku Kultury
    i Rekreacji w Pakosławiu o przetwarzaniu danych osobowych”.

7)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów :

1.Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław lub pocztą na adres Ośrodka.

2.Termin składania dokumentów aplikacyjnych – do dnia 17 maja 2021 roku, do godz. 14:45, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko główny księgowy (zastępstwo)
w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu”. W przypadku przesłania oferty listem liczy
się data doręczenia przesyłki do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe :

1.Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne.
2.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 3.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury
   i Rekreacji w Pakosławiu.
4.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia,
   zostaną zniszczone.
5.Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zastrzega sobie prawo
   do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Bliższych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod nr telefonu 727 441 997 lub 605 441 997

04.05.2021r.

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

 (-) Halina Kusz

 

ZAŁĄCZNIKI: