Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK DO SPRAW PROMOCJI I ORGANIZACJI IMPREZ

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

OŚRODEK  KULTURY  I REKREACJI  W  PAKOSŁAWIU

               ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK DO SPRAW PROMOCJI I ORGANIZACJI IMPREZ

 

I. Nazwa i adres jednostki:

   Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
   ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.

 II.Określenie stanowiska:

Stanowisko: Pracownik do spraw promocji i organizacji imprez

Wymiar  czasu pracy: 1 etat.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie;
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku;
4)posiada wyższe wykształcenie (licencjat lub magisterskie)
5)zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
6)posiada prawo jazdy kat. B

  

Wymagania dodatkowe:

 - znajomość programów komputerowych: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
- umiejętność interpretowania przepisów;
- komunikatywność, wysoka kultura osobista;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.   
 

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizowanie działań promocyjnych;
- pozyskiwanie patronów medialnych i społecznych;
- pozyskiwanie sponsorów dla inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek;
- opracowywanie materiałów dla strony internetowej Ośrodka – prowadzenie strony internetowej;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- rozpoznawanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
- prowadzenie banku informacji i usług;
- przygotowywanie i promocja usług prowadzonych przez Ośrodek;
- organizowanie imprez upowszechniających dorobek kultury polskiej, lokalnej oraz lokalnych artystów;
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez plenerowych: rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Organizowanie obchodów świąt lokalnych i państwowych;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
- koordynacja kalendarza imprez Ośrodka;
- wizualne i medialne dokumentowanie działalności Ośrodka;
- dokonywanie niezbędnych zakupów w zakresie działań związanych z promocją, prowadzonymi usługami i organizowanymi imprezami;
- prowadzenie wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń Ośrodka;
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działalności Ośrodka (Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, Narodowe Centrum Kultury, sponsorzy);
- nadzorowanie funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik 2012”, Kortu tenisowego w Pakosławiu, Boiska Sportowego w Chojnie, terenu nad zalewem w Pakosławiu;
- wykonywanie poleceń zleconych przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu;
- praca w wymiarze 8 godzin dziennie.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2)życiorys (CV);

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

5)kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

6)własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
    publicznych;
d) zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu o przetwarzaniu danych osobowych;

7)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika do spraw promocji i organizacji imprez.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów :

1.Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław lub pocztą na adres Ośrodka.
2.Termin składania dokumentów aplikacyjnych – do dnia 14 kwietnia 2023 roku, do godz. 14:45, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika do spraw promocji i organizacji imprez w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu”. W przypadku przesłania oferty listem liczy
się data doręczenia przesyłki do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe :

1.Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne.
2.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury
 i Rekreacji w Pakosławiu.
4.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia, zostaną zniszczone.
5.Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Bliższych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod nr telefonu 727 441 997 lub 605 441 997

30.03.2023r.

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

 (-) Halina Kusz

ZAŁĄCZNIKI: