Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚRODEK  KULTURY  I REKREACJI  W  PAKOSŁAWIU

               ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

 

I. Nazwa i adres jednostki:

 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
 ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.

 II. Określenie stanowiska:

Stanowisko: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Wymiar  czasu pracy: ½ etatu

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne: 

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie;
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku;
4)posiada wyższe wykształcenie (licencjat lub magisterskie)
5)zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
6)posiada prawo jazdy kat. B

  

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programów komputerowych: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • umiejętność interpretowania przepisów;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.   
   

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizowanie działań promocyjnych;
 • pozyskiwanie patronów medialnych i społecznych;
 • opracowywanie materiałów dla strony internetowej Ośrodka – prowadzenie strony internetowej;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • rozpoznawanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
 • przygotowywanie i promocja usług prowadzonych przez Ośrodek;
 • organizowanie imprez upowszechniających dorobek kultury polskiej, lokalnej oraz lokalnych artystów;
 • organizacja imprez plenerowych: rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 • organizowanie obchodów świąt lokalnych i państwowych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 • koordynacja kalendarza imprez Ośrodka;
 • wizualne i medialne dokumentowanie działalności Ośrodka;
 • dokonywanie niezbędnych zakupów w zakresie działań związanych z promocją, prowadzonymi usługami i organizowanymi imprezami;
 • prowadzenie wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń Ośrodka;
 • nadzorowanie funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik 2012”, Kortu tenisowego w Pakosławiu, Boiska Sportowego w Chojnie, terenu nad zalewem w Pakosławiu;
 • koordynacja działalności zespołu tanecznego PAKA;
 • wykonywanie poleceń zleconych przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 •  stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu;
 •  praca w wymiarze 4 godzin dziennie.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
d) zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu o przetwarzaniu danych osobowych;

7)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego

VII. Termin i miejsce składania dokumentów :

1.Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław lub pocztą na adres Ośrodka.
2.Termin składania dokumentów aplikacyjnych – do dnia 26 października 2023 roku, do godz. 14:30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu”. W przypadku przesłania oferty listem liczy
się data doręczenia przesyłki do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe :

1.Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne.
2.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury
 i Rekreacji w Pakosławiu.
4.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia, zostaną zniszczone.
5.Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Bliższych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod nr telefonu 605 441 997

12.10.2023r.

Z up. Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

 (-) Karolina Kubacka


 

ZAŁĄCZNIKI: